Behovet av koncept

Med ökad konkurrens ökar behovet av ett starkt inredningskoncept. En konceptbaserad inredning fyller (åtminstone) tre viktiga funktioner.

  1. Marknadsföring mun till mun – ett genomarbetat koncept marknadsför sig självt.
  2. Sticker ut från bruset – ett unikt koncept syns och märks i myllret.
  3. Uppfyller förväntningar – ett utökat urval leder till högre förväntningar hos slutkonsumenten.

Läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.

Nordiq Creative Intelligence™

Nordiq Creative Intelligence™ är ett systematiskt och unikt arbetsätt utvecklat av Nordiq. Arbetssättet består av ett antal verktyg som har till syfte att främja den kreativa processen för att skapa koncept och vinnande visioner. Arbetssättet bygger på en blandning av erfarenhet och studier inom bland annat filosofi, mental träning, marknadsföring, inredningsdesign och grafisk design. Verktygen går att applicera på många områden och Nordiq fokuserar på interiöra- och exteriöra miljöer, varumärken samt grafisk design.

Vad är ett koncept?

”Ett koncept är en underliggande och bärande idé.”

  • INFORMATION
  • ANALYS
  • KREATIVITET

Så skapas ett koncept

Information

Första steget i projektet innebär att samla information, det kan till exempel vara information om projektet, personerna bakom, målgruppen, visionen, konkurrenterna och lokalen. Med hjälp av ett unikt arbetssätt som Nordiq under många år utvecklat samlas informationen in.

Analys

Det andra steget innehåller analys av den insamlade informationen. Utifrån ett antal förutbestämda parametrar struktureras och filtreras informationen. En underliggande plattform för konceptet skapas.

Kreativitet

Det sista steget i processen är den kreativa fasen där konceptet skapas. Genom att använda informationen och resultatet av analysen så kan konceptet skapas. Ett koncept kan bestå av ett obegränsat antal byggstenar. Nordiq skapar byggstenarna och en tydlig och genomgående röd tråd som binder ihop alla delat till en helhet. Ett komplett koncept med sikte på visionen skapas.