Nordiq Skapar intryck™

Tjänsteutbud

Genom många års erfarenhet och genom ett unikt arbetsätt skapar Nordiq framtidens inredningskoncept för hotell-, restaurang- och cafébranschen (HORECA). Arbetet resulterar bland annat i 3D-miljöer och grafiska identiteter.

Ett urval av Nordiqs tjänsteutbud.

 • Konceptutveckling
 • Konceptanalys
 • Konceptbaserad inredningsdesign
 • Inredningsarkitektur
 • Virtuell verklighet (VR)
 • 360° 3D-vyer
 • 3D-miljöer
 • Planritningar
 • Storytelling
 • Lansering
 • Varumärken
 • Marknadsföring & Reklam
 • Grafisk design
 • Bygglovshandlingar

 

Nordiqs tjänsteutbud är inte statiskt, det är endast fantasin som sätter gränser. Varje tjänst kan både kombineras och delas upp i underkategorier. Om behovet finns så skapas också helt nya tjänster. Utifrån varje projekt, baserat på erfarenhet föreslår Nordiq ett upplägg.

Lösningen ser olika ut beroende på projektets form. I de flesta fall levereras en konceptbeskrivning, med grafisk identitet tillsammans med en presentation av miljön i 3D.

Varför behövs ett koncept?

Genomförande
The world of Pronova

När inredningskonceptet är färdigt är det dags för nästa fas som ofta omfattar genomförande i form av byggnation, leverans av möbler och montage av specialinredning. Nordiq är en del av The World of Pronova som består av en koncern med fyra bolag som genom samverkan erbjuder interiöra och exteriöra totallösningar. Bolagen har lång erfarenhet och hög professionalitet inom sina specifika verksamhetsområden. Nordiq förmedlar därmed en direktkontakt till företag som kan ta projektet till nästa fas.

Besök gärna våra systerföretag för att få veta mer.

Pronova Interior AB
Sailor Bath & Tile AB

Ordlista med vanligt förekommande begrepp och uttryck

#

360° 3D-vy Datafil som gör det möjligt att från en bestämd punkt i en 3D-miljö rotera och se 360° av miljön.
3D Förkortning för tredimensionell, ett rumsperspektiv där längd, bredd och djup uppfattas. Kan också användas som term för 3D-grafik.
3D-bild Se 3D-visualisering.
3D-grafik Vanligen bilder som representerar tredimensionella objekt eller miljöer som skapats i en dator.
3D-miljö Tredimensionell miljö som skapats i en dator.
3D-simulering Vanligen en 3D-miljö där det är möjligt att navigera och förflytta sig. Se BIMx.
3D-visualisering En bild som visar 3D-grafik.

A

Analys En del av Nordiqs arbetssätt, se konceptanalys.
Arkitekt Arkitekter planerar och/eller gestaltar stadsmiljöer, byggnader samt inomhus- och utemiljöer.

B

Belysningsplan Planritning där belysningens placering framgår, se planritning.
BIMobject Molntjänst som gör det möjligt att göra mer exakta digitala ritningar av ett hus. BIM står för Building Information Modeling.
BIMx En uppsättning mjukvara för att interaktivt och enkelt presentera 3D-modeller. BIM står för Building Information Modeling.
Bygglov Ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning.
Bygglovshandling En uppsättning handlingar som krävs vid bygglovsansökan. Ritningar ska vara fackmässigt utförda.

C

CAD Computer-Aided Design, termen avser digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar som används inom konstruktion och arkitektur.
Concept Jugglers Nordiq bjuder in studenter till ett kreativt samarbete med målet att skapa unika koncept och bygga framtida relationer.
Creative Director En creative directors roll att skapa och/eller styra strategier samt stödja och ge råd i den kreativa processen.
Creative Intelligence™ Ett systematiskt och unikt arbetsätt utvecklat av Nordiq.

D

Design Formgivning, eller design, är ett begrepp som beskriver ett föremåls konstruktion, utseende eller den skapandeprocess som används från idéstadiet till färdig produkt.

E

Eco Design Nordiqs satsning på miljömässig hållbarhet.
Exteriör Av franska extérieur (yttre, utvärtes) är det yttre av exempelvis en byggnad

F

Fast inredning Inrednings som är fast monterad. T.ex. en bardisk eller en servicestation.
Förfrågningsunderlag Dokumentation som används för att begära in priser och information från leverantör eller underleverantör.

G

Grafisk design Se grafisk formgivning.
Grafisk formgivning De grundläggande principerna för grafisk formgivning är placering av text, balans, färg, kontrast, rörelse, mönster, proportionalitet, närhet, upprepning och ytegenskaper.
Grafisk identitet Regler eller riktlinjer som beskriver företagets användandet av logotyp, typsnitt, färger m.m. Syftet är att likrikta designen för att skapa igenkänning.
Grafisk profil Se grafisk identitet.

H

HORECA Samlingsnamn för, och förkortning av, den bransch som bester av Hotell, Restaurang och Café.

I

Idé En plötsligt uppkommande tanke som ger en första överblick eller utgångspunkt över visst område eller för visst resonemang.
Information Uttrycker kunskap eller budskap i en konkret form, består ofta en samling fakta.
Inredare Jobbar med färger, ljussättning, möbler, mattor och textilier. Att med dessa medel skapa en känsla och en funktion.
Inredning Se inredningsdesign.
Inredningsarkitekt Arbetar med att rita inredningar till arbetsplatser, offentliga miljöer och privata bostäder. Andra vanliga arbetsområden som inredningsarkitekter arbetar med är butiker, hotell, utställningar och möbelformgivning. En inredningsarkitekt kan även rita möbler och annan lös inredning. Inredningsarkitektur handlar bland annat om relationer mellan rummets form och rymd, dess ljus och kulör samt om material och möbler.
Inredningsdesign En form av interiörkonst, där en inredningsarkitekt eller annan person som agerar interiördesigner använder sig av diverse möbler, färg, prylar och andra föremål för att dekorera och möblera ett bostadsrum eller annat interiör (av franska intérieur).
Interiör Se inredningsdesign.

J

K

Koncept En underliggande och bärande idé.
Konceptanalys Del av Nordiqs arbetssätt där information analyseras och filtreras.
Konceptbeskrivning Se konceptpresentation.
Konceptenkät Ett verktyg i Nordiqs arbetsätt som genom ett antal frågeställningar samlar information om projektet och visionen.
Konceptpresentation Dokument som Nordiq använder för att beskriva konceptets delar, innehåller ofta kärnvärden, 3D-miljö, konceptnamn och presentation.
Konceptutveckling Del av Nordiqs arbetsätt där det grundläggande kreativa arbetet sker.
Konceptbaserad inredningsdesign Inredningsdesign som är baserad på ett koncept och som ofta har en tydlig och genomgående röd tråd.
Kreativitet Kreativitet är ett resultat av tre funktioner i samverkan. Det handlar för det första om kunskaper inom ett område. För det andra handlar det om kunskaper om kreativa processer, alltså olika metoder för nytänkande. För det tredje handlar det om inre motivation.

L

Lansering Marknadsföringssatsning som görs före eller i samband med premiär eller nyöppning.
Logotyp Ett grafiskt varumärke, emblem eller symbol som vanligtvis används av kommersiella företag.
Logo Se logotyp.
Lös inredning Inredning som ej är fast monterad i en lokal. Exempelvis stolar, fåtöljer eller golvlampor.

M

Marknadsföring Samlingsnamn för alla aktiviteter ett företag gör för att nå ut till sina potentiella kunder.
Marknadsföringsstratergi Strategi som ett företag använder för att marknadsföra sig och att därmed nå ut till sina potentiella kunder. En marknadsföringsstrategi innehåller ofta flera olika verktyg samt en rad planerade och datumstyrda insatser.
Materialbeskrivning Ett dokument som används för att specificera inredningens material och färger.
Materialprov Ett fysiskt prov på ett specifikt material. Används för att bedöma materialets egenskaper, färg och struktur. Det används också för att kunna jämföras och matchas med andra materialprover.

N

Nordiq Prisvinnande designduo som skapar konceptbaserad inredningsdesign.

O

P

Planritning Illustration, oftast i skala, som visar en vy över förhållandet mellan rum, utrymmen och andra fysiska funktioner på en strukturerad nivå av en byggnads våningsplan.
Positionsbeskrivning Dokument som innehåller information om ett projekts alla delar. Vanligtvis finns det både bild, beskrivning och mått.
Projekt Ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat.
Projektering Utrednings- och förberedelsearbete som föregår det operativa genomförandet av en större byggnation.

Q

R

Reklam En form av kommunikation som görs för att främja försäljningen av en vara eller tjänst.
Rendering Återgivning av 3D-miljö i form av en bild.
Ritning Ett tekniskt dokument som används för att ange krav för produkter som ska tillverkas eller bearbetas.
Rumsbeskrivning Dokument som ofta används som förfrågningsunderlag. Innehåller information om ett projekts olika rum och dess ytskikt.
Röd tråd Begrepp som används för att symbolisera en genomgående tema eller koncept.

S

Specialinredning Avser inredning som inte är serieproduktioner samt inredning som designas, anpassas och produceras efter en specifik lokal eller specifik funktion.
Storytelling En gren inom marknadsförings- och upplevelseindustrin som går ut på att bygga försäljningen för exempelvis en restaurang eller ett hotell kring en historia. Dramaturgin bygger på något som folk vet, tror sig veta eller känner igen. Syftet är att förstärka och förhöja upplevelsen av ett varumärke, ett företag eller en organisation.
Tjänst En aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, betjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren.

T

Tjänst En aktivitet eller funktion som tillför värde till en mottagare, betjänar denna, utan att i sig innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget värde tillförs mottagaren.

U

VW

Varumärke Ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Varumärken är en typ av immateriell tillgång. De är ofta skyddade genom ett varumärkesskydd eller helt enkelt genom att varumärket är känt av allmänheten.
Varumärkesskydd Skyddar ett varumärke så att inte andra företag kan använda någon annans varumärke på sina produkter och tjänster.
Varumärkesstrategi Strategi för att bygga upp ett varumärke och dess värde. Ofta en viktig del i marknadsföringsstrategier.
Virtuell verklighet (VR) Simulation i som gör det möjligt att betrakta en 3D-miljö ”inifrån” med möjlighet att se sig omkring och ibland navigera. Ett vanligt verktyg för att uppleva detta är VR-glasögon.
Vision En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.

X

Y

Z

ÅÄÖ

Många av ordlistans förklaringar är hämtade från svenska Wikipedia. Se gärna utförligare förklaringar där (Wikipedia).